ارتباط با ما

پست الکترونیک : info@GreenyLife.ir

آدرس وب سایت : www.GreenyLife.ir

در صورتیکه عضو شرکت هستید سواالات خود را با مشخصات زیر به support@greenylife.ir ایمیل نمایید
1- ذکر کد کاربری
2 – درج نام و نام خانوادگی
3- ذکر موضوع مورد نظر در subject ایمیل ارسالی
4- نوشتن کامل درخواست در متن ایمیل

با سپاس از توجه شما