پشتیبانی

برای ارتباط با بخش پشتیبانی شرکت به صورت اینترنتی توسط ایمیلی که هنگام ثبت نام درمشخصات خود درج نموده اید یک نامه الکترونیک به آدرس support@greenylife.ir  فرستاده و درخواستتان را با ذکر کامل نام و نام خانوادگی و کد بازاریابی و شهر محل سکونت خود مطرح نمایید و فراموش نکنید در قسمت موضوع نوع درخواست و کد بازاریابی خود را درج کنید.