منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

الف- حفظ حقوق بدیهی مشتریان و مصرف کنندگان اصلی ترین سیاست راهبردی توزیع کنندگان بوده وباید تمامی تلاش خود را دراین راستا انجام دهند، دراین رابطه خطوط مشی زیر راهنمای انجام تجارت توزیع کنندگان است:
1- ارائه اطلاعات کامل،صحیح و منصفانه راجع به محصولات وطرح جبرانی شرکت بدون هیچگونه اغراق ؛ و گمراه نکردن مشتری و مصرف کننده با اطلاعات غلط و اقدام ننمودن به طرح ادعاهای بی پایه.
2- ارائه نمونه رایگان محصولات به افراد جهت تست آنها به همراه بروشورها و کاتالوگهای مربوطه.
3- عدم وارد نمودن فشار روانی به مشتری وعدم انجام پیگیریهای پی درپی ومنزجرکننده نسبت به مصرف کنندگان کالا برای ترغیب آنها به خرید بیشتریا گرفتن کد بازاریابی شبکه ای.
4- معرفی محصولات وفرصت کاری شرکت درمحیطی شایسته و درخورشخصیت انسانی آحاد جامعه. لازم به ذکر است تشکیل جلسات رسمی معرفی فرصت کاری شرکت تنها در شعب شرکت انجام میگردد.
5- نگرفتن وجوه اضافه ازمشتریان و رساندن به موقع کالا به دست آنها.
6- فرصت دادن به مشتری برای اتخاذ تصمیم دررابطه با خرید کالا یا پیوستن به فرصت کاری ارائه شده از طرف شما.
7- درنظرگرفتن تمامی حقوق انسانی و مسلم افراد حین ارائه اطلاعات و داشتن روحیه صادقانه با مشتریان. به یاد داشته باشید صداقت شما هنگام برخورد با افراد بهترین طریقه جذب آنها به سوی شماست و هرگز این گفتارحکیمانه واصل مسلم را حین انجام کاراز یاد نبرید: " هر آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند".


ب- رعایت اصول صحیح تجاری و همچنین تجاوزنکردن به حوزه مشتریان و توزیع کنندگان گروههای موازی یا همگروه باید مهمترین استرتژی تجاری توزیع کنندگان باشد و رعایت الزامات زیرامری بسیارحیاتی در انجام تجارت افراد است:
1- اقدام نکردن به جذب توزیع کنندگان گروههای موازی یا توزیع کنندگان برجسته گروه خود.
2- اقدام ننمودن به جذب مشتریان افراد دیگر.
3- عدم اقدام به پیش انباشته سازی کالا به هر دلیلی.
4- نفروختن محصولات شرکت به افرادی به جزمصرف کنندگان نهایی.
5- دخالت نکردن در روند کاری وتجاری دیگران حین انجام جلسات معرفی و آموزشی.

ج- رعایت حقوق شرکتهای دیگراعم از شرکتهای فعال درحیطه تجارت سنتی ویا شرکتهای بازاریابی شبکه ای شامل:
1- بدگویی نکردن از برندهای موجود در بازار که دارای محصولاتی مشابه محصولات شرکت شما هستند، به یاد داشته باشید که با بدگویی نمودن شما در رابطه با برندهای دیگر درحقیقت را ه را برای تبلیغات منفی آنها علیه کسب و کار  خودتان باز می کنید.
2- عدم انجام تبلغات منفی دررابطه با نحوه مدیریت،اجرا،یا طرح درآمدزایی شرکتهای فروش مستقیم دیگراعم از داخلی یا خارجی.
3- اقدام نکردن به جذب توزیع کنندگان فعال درشرکتهای بازاریابی شبکه ای دیگرمگراینکه خود این افراد به محصولات ویا طرح درآمدزایی شرکت شما مستقیما اظهارعلاقه مندی کنند. در اینگونه موارد همیشه از خودتان این سوال را بپرسید که "آیا من علاقه ای دارم که بازاریابان دیگرشرکتها به هر دلیلی افراد فعال در گروه مرا به شرکت خود ببرند؟ " تذکر مجدد این نکته بسیار مهم است که "برکس مپسندآنچه تورانیست پسند".