باشگاه مشتریان

شما می توانید با عضویت  به عنوان مشتری ترجیحی درباشگاه مشتریان شرکت از مزیت تخفیف خرید محصولات بهره مند شوید. برای این منظور شما به یک شخص دارای کد بازاریابی از شرکت به عنوان معرف احتیاج دارید.

 لطفا از کسی که برای اولین بارشرکت یا محصولات آنرا به شما معرفی نموده درخواست کنید تا شما را به عنوان مشتری ترجیحی در سیستم ثبت کند و چنانچه به وی دسترسی ندارید و یا از طریقی به جز معرفی دیگران (برای مثال ازطریق جستجو در اینترنت) با ما و محصولاتمان آشنا شده اید لطفا با شرکت تماس بگیرید.