فرصت درآمد

طرح درآمدزایی Greeny Life تلفیقی

Compensation Plan


پایه اصلی طرح جبرانی Greeny Life طرح جدا شونده یا همان Break away می باشد. این نوع طرح جبرانی تقریبا پر استفاده ترین طرح درآمدزایی در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای بازاریابی شبکه ای در سراسر جهان است و از ویژگیهای آن توزیع عادلانه کمیسیونها و توسعه بیشتر پاداشها و پورسانتها در مراحل ارتقا رتبه های کسب شده می باشد.

علاوه بر این برای افزایش پتانسیل درآمدزایی طرح  Greeny Life از طرح چندسطحی یا همان Unilevel هم بصورت ترکیبی ( Hybrid) در آن استفاده شده است و همچنین پاداشهای نقدی قابل توجه برای افراد پر تلاش درنظر گرفته شده است.

تعریف اصطلاحات :

 • توزیع کننده (Distributor) : شخصی که با گرفتن کد توزیع کننده از شرکت اقدام به فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی نماید.

 • اسپانسر (Sponsor) : توزیع کننده ای که با تشکیل سازمان فروش و با آموزش و حمایت آنان اقدام به فروش محصولات شرکت به مصرف کنندگان نهایی کند.

 • مشتری ترجیحی (Preferred Customer) : فردی که بخواهد صرفا برای مصرف محصولات شرکت و بهره مندی از تخفیف اقدام به خرید مستقیم از شرکت کند.

 • توزیع کننده واجد صلاحیت (Qualified Distributor) : به توزیع کننده ای گفته می شود که ماهیانه مقدار یکصد هزارتومان از محصولات شرکت را به فروش برساند تا صلاحیت دریافت پاداشها را داشته باشد.

 • امتیاز محصول  (Point Volume) PV : هر محصول دارای امتیازی می باشد که محاسبه رتبه ها بر اساس آن انجام می شود.

 • امتیاز تجاری(Commissionable Volume) CV  : عددی است که محاسبه پاداشها بر اساس آن انجام می شود.

 • امتیاز شخصی (Personal PV) PPV : برابر است با امتیاز کل محصولاتی که توسط توزیع کننده فروخته می شود.

 • امتیاز گروهی  (Group PV) GPV: برابر است با امتیاز شخصی توزیع کننده به علاوه امتیاز کل گروه فروش وی.

 • امتیاز گروه شخصی (Personal Group PV) PGPV : برابر است با امتیاز شخصی توزیع کننده به علاوه امتیاز کل گروه فروش وی به جز امتیازگروههای فروش جدا شده.

 • گروه فروش شخصی (Personal Group) : تمامی توزیع کننده ها و مشتریان ترجیحی توزیع کننده به جز گروههای فروش جدا شده.

 • گروه فروش جداشده (Break Out Group) : به گروه فروشی گفته میشود که امتیاز کل آن بالاتراز 4500PV باشد.

 • رتبه (Rank) : هر توزیع کننده نسبت به امتیازات کالایی فروخته شده در سازمان فروشش حائز رتبه ای می گردد که این رتبه به صورت عددی به شکل درصد بیان می گردد و تعیین کننده میزان درآمد شخص است، مشخصات کامل رتبه ها درجداولی درادامه توضیح داده می شود.

 • قیمت خرده فروشی (Retail Price) : قیمتی که توزیع کننده بابت فروش محصولات از مصرف کننده دریافت می کند.

 • قیمت توزیع کننده (Distributor Price) : قیمتی که توزیع کننده محصولات را از شرکت خریداری می کند.

 • سود خرده فروشی (Retail Profit) : تفاوت سود بین قیمت توزیع کننده و قیمت خرده فروشی.

 • پاداش (Bonus) : به پورسانتها و کمیسیونهایی گفته می شود که توزیع کننده بابت فروش شخصی و فروش گروهی سازمانش ازطرف شرکت به وی پرداخت می گردد.

 • پاداش نقدی (Cash Reward) : پاداشی است که فقط یک بار به توزیع کنندگانی که به رتبه مورد نظر برسند پرداخت می گردد.

 

روشهای درآمد توزیع کنندگان:

نکته مهم : تمامی مثالها تنها برای درک بهترازطرح جبرانی آورده شده اند و اعداد و ارقام کاملا فرضی هستند بدیهی است مقدار درآمد افراد رابطه مستقیم با میزان تلاش صحیح و زمانی که برای آن اختصاص می دهند دارد.

 

1- سود خرده فروشی  (Retail Profit

توزیع کنندگان با خرید محصولات از شرکت و فروش آن به قیمت خرده فروشی به میزان 35 درصد سود کسب می نمایند
مثال : در صورتی که توزیع کننده به مقدار 100 هزارتومان کالا ازشرکت خریداری کند، آنرا به قیمت 135000 تومان فروخته و 35000 تومان سود دریافت می کند.

100,000 x %35 = 35,000 تومان

برای دریافت سود خرده فروشی شما نیاز به هیچ شرطی ندارید فقط کافی است کد توزیع کننده از شرکت بگیرید؛ همچنین لازم به ذکر است سود خرده فروشی بر اساس قیمت پرداختی محاسبه می گردد و نه بر اساس امتیاز کالاهای خریداری شده.

2- پاداش شخصی (Personal Bonus)

هر توزیع کننده بسته به رتبه ای که کسب کرده طبق فرمول زیر پاداشی بابت فروش شخصی اش دریافت میکند.
فرمول محاسبه: پاداش شخصی = امتیازتجاری x امتیازشخصی x عدد درصدی رتبه
 

جدول شماره 1

PV Rank
199 – 0 % 0
399 – 200 % 5
899 – 400 % 8
1799 – 900 % 11
2999 – 1800 % 14
4499 – 3000 % 17
4500 +
% 21


شرایط دریافت پاداش شخصی : فروش یکصد هزار تومان از محصولات شرکت به صورت ماهیانه.

برای درک بهتر پاداش فوق به مثال زیر توجه نمایید :
درصورتی که یک توزیع کننده طی یک ماه کاری محصولاتی برابر1000 امتیاز، تقریبا معادل 1,400,000 تومان را از شرکت خریداری کند به جز سود خرده فروشی 490,000 تومانی که دریافت می کند 88,000 تومان نیز در پایان ماه  به عنوان پاداش شخصی دریافت می کند:
میزان پاداش شخصی یک توزیع کننده با امتیاز شخصی 1000PV که طبق جدول دارای رتبه 11% می باشد

%11 x 1000 x 800 = 88,000 تومانt+ 490,000 تومان سود خرده فروشی = A 578,000 تومان

یعنی این شخص با خرید 1,400,000 تومان محصول از شرکت به 578,000 تومان درآمد رسیده است ودرصورتی که همین شخص با همین مقدار خرید شخصی دارای گروهی با 4500 امتیاز (با احتساب امتیاز خودش) باشد پاداش شخصی وی از 88,000 تومان به 168,000 تومان افزایش خواهد یافت :

میزان پاداش شخصی یک توزیع کننده با امتیاز شخصی 1000PV وامتیاز گروهی 4500PV که طبق جدول 1 دارای رتبه 21% می باشد به شکل زیر محاسبه می گرد :

%21 x 1000 x 800 = 168,000 تومان + A 490,000 تومان سود خرده فروشی = A 658,000

همانطور که می بینید درحالت دوم درآمد وی به 658,000 تومان افزایش می یابد، البته همین شخص درآخر ماه پاداش دیگری نیز دریافت خواهد کرد به نام پاداش اجرای گروهی.
 

3- پاداش اجرای گروهی (Group Performance Bonus)

هراسپانسر از هر یک از شاخه های گروهش حائز دریافت کمیسیون است بدین صورت که مابه التفاوت عدد درصدی رتبه وی با عدد درصدی رتبه آن شاخه را ؛ ضرب در کل امتیاز آن شاخه یا گروه دریافت می کند.

فرمول محاسبه :   پاداش اجرای گروهی = امتیازتجاری x امتیازکل گروه x (رتبه شاخه – رتبه سرگروه)

شرایط دریافت پاداش اجرای گروهی : فروش یکصد هزار تومان ازمحصولات شرکت به صورت ماهیانه.

برای روشن شدن مطلب به مثالی که در ادامه آمده است توجه نمایید :

چنانچه شخصی دارای 3 گروه کاری باشد و امتیاز شخصی وی 1200 بوده در مجموع 4800 امتیاز کالایی (تقریبا 7.200.000 تومان) در سازمانش به فروش رسانده باشد ؛ درآمد وی اینگونه خواهد بود:

سود خرده فروشی : 588,000 تومان
پاداش شخصی : 201,600 تومان
پاداش اجرای گروهی از (B) : تومان 96,000 = (%21- %11) %10 x 1200 x 800
پاداش اجرای گروهی از (C) : تومان 96,000 = (%21- %11) %10 x 1200 x 800
پاداش اجرای گروهی از (D) : تومان 96,000 =  (%21- %11) %10 x 1200 x 800

پاداش توسعه راهبری (به قسمت 5 مراجعه شود) : تومان 115,200 =  %4 x 3600 x 800

فروش کل سازمان : تومان 7.200.000

588,000 تومان + A 201,600 تومان  + A (96,000 x 3) 288,000  تومان + A 115,200 تومان = A 1.192,800 درآمد اسپانسر: تومان
 

4- پاداش اجرای راهبری (Leadership Performance Bonus)

پاداش این مرحله هم مانند پاداش مرحله قبلی محاسبه می گردد با لحاظ این نکته که افراد به دلیل رسیدن به رتبه های بالاتر از درآمد بیشتری بهره مند می گردند.
 

جدول شماره 2

شرایط رتبه
بالاتر از 4500PV
Director
3 دایرکتور مستقیم و بالاتر Ruby Director
6 دایرکتور مستقیم و بالاتر Diamond Director
 8 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 3 دایرکتور با حداقل 8000PV و
 1 مدیر فروش الماس 
Senior Diamond Director
10 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 4 دایرکتور با حداقل 10000PV و
 2 مدیر فروش الماس 
Double Diamond Director
12 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 5 دایرکتور با حداقل 15000PV و
 3 مدیر فروش الماس
Triple Diamond Director
14 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 6 دایرکتور با حداقل 20000PV و
4 مدیر فروش الماس
Gold Diamond Director
16 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 7 دایرکتور با حداقل 25000PV و
5 مدیر فروش الماس
Platinum Diamond  Director
18 دایرکتور مستقیم و بالاتر شامل 8 دایرکتور با حداقل 30000PV و
6 مدیر فروش الماس
Royal Diamond  Director


شرایط دریافت پاداش اجرای راهبری : فروش یکصد هزار تومان ازمحصولات شرکت به صورت ماهیانه + رسیدن به رتبه 21% و بالاتر + داشتن گروه شخصی طبق جدول زیر


  جدول شماره 3

امتیاز گروه شخصی مورد نیاز 
رتبه
1000PV
Director & Ruby director
2000PV
Diamond & Senior diamond & Double diamond
3000PV
Triple diamond & above


  لطفا به مثالی که در ادامه آمده توجه فرمایید :

در این مثال کل فروش گروهی 76000 امتیاز (تقریبا معادل 106.000.000 تومان) است که به سه شاخه 11.000 و 25.000 و  38.000 امتیازی تقسیم شده و گروه شخصی وی 1000امتیاز و امتیاز شخصی وی نیز 1200 می باشد مانند شکل زیر

درآمد توزیع کننده (A) با رتبه مدیرفروش یاقوت (Ruby director):                                                                                                                                          سود خرده فروشی تومان 595.000 = 35% 1.700.000x
پاداش شخصی آ:  26% x 1200 x 800 =  249,600 تومان
مجموع : تومان844.600

پاداش اجرای گروهی از شاخه گروه شخصی : تومان 120,000 = (%26- %11) %15 x 1000 x 800
پاداش اجرای راهبری از (B) : تومان 440,000 = (%26- %21) %5 x 11000 x 800
پاداش اجرای راهبری از (C) : تومان 1.000,000 = (%26- %21) %5 x 25000 x 800
پاداش اجرای راهبری از (D) : تومان 912,000 =  %3 x 38000 x 800
مجموع : تومان 2.352.000

پاداش توسعه راهبری از نسل اول : تومان 128,000 = %4 x 4000 x 800
پاداش اجرای راهبری از نسل دوم : تومان 168,000 = %3 x 7000 x 800
پاداش اجرای راهبری از نسل سوم : تومان 208,000 = %2 x 13000 x 800
پاداش اجرای راهبری از نسل چهارم : تومان 160,000 =%1 x 20000 x 800
مجموع : تومان 664.000

پاداش راهبری یاقوت : تومان 4.000.000
این پاداش که مربوط به قسمت 7 طرح جبرانی می شود به افراد رتبه های بالا تعلق می گیرد و نوعی پاداش مشارکتی محسوب می گردد.

فروش کل سازمان : تومان 106.000.000

جمع درآمد اسپانسر : تومان 8.178.600 = 4.000.000 + 664.000 + 2.352.000 + 844.600

5- پاداش توسعه راهبری (Leadership Development Bonus)

در این مرحله توزیع کننده وقتی به رتبه مدیرفروش (Director) و مدیرفروش یاقوت (Ruby Director) می رسد پاداشی به صورت چند سطحی طبق جدول زیر به وی پرداخت می گردد.

جدول شماره 4

درصد سطح
% 4 سطح 1
% 3 سطح 2
% 2 سطح 3
% 1 سطح 4


و هنگامی که به رتبه مدیرفروش الماس (Diamond Director) و بالاتر می رسد پاداشی به صورت چند سطحی طبق جدول زیر به وی پرداخت می گردد.

جدول شماره 5

درصد 
سطح
%5
سطح 1
%4
سطح 2
%3
سطح 3
%2
سطح 4
%1
سطح 5شرایط دریافت پاداش توسعه راهبری : فروش یکصد هزار تومان ازمحصولات شرکت به صورت ماهیانه + داشتن گروه شخصی مانند مرحله پاداش  اجرای راهبری (جدول شماره 3)
 

6- پاداش نقدی (Cash Reward)

هر اسپانسر با رسیدن به رتبه های ذکر شده در جدول زیر فقط یک بار پاداش نقدی (طبق جدول 6) از شرکت دریافت می کند

شرایط دریافت پاداش نقدی : حفظ رتبه طی 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از یک دوره زمانی پیوسته 10 ماهه.
 

جدول شماره 6

پاداش نقدی شرایط زمانی رتبه
1,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Director
3,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Ruby Director
8,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Diamond Director
15,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Senior Diamond Dir.
25,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Double Diamond Dir.
50,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Triple Diamond Dir.
75,000,000 تومان حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه Gold Diamond  Dir.
100.000.000 تومان
حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه .Platinum Diamond  Dir
200.000.000 تومان
حفظ رتبه در 4 ماه متوالی یا غیر متوالی از 10 ماه .Royal Diamond  Dir

 

7- پاداش راهبری یاقوت (Leadership Ruby Bonus)

این پاداش به کسانی پرداخت می گردد که دارای سه گروه جدا شده با حداقل 4500 امتیاز( حدود 6.500.000 تومان) باشند در واقع در این مرحله 7 درصد از امتیازکل تجاری شرکت به افرادی که به رتبه مدیر فروش یاقوت و بالاتر رسیده اند بر اساس فرمولهای زیر اختصاص می یابد :


 %7 x پاداش یاقوت : کل امتیاز تجاری شرکت در ماه مورد محاسبه

فرمول محاسبه =پاداش یاقوت x ( کل امتیازهای تجاری حائزشرایط شده / امتیازهای تجاری حائزشرایط شما)

 

نحوه محاسبه امتیاز حائز شرایط شما:


امتیاز تجاری سطوح محاسبه
  x %100 امتیازشخصی امتیازشخصی
  x %100 امتیازسطح اول + امتیازسطح اول
  x %90 امتیازسطح دوم + امتیازسطح دوم
  x %80 امتیازسطح سوم + امتیازسطح سوم
  x %70 امتیازسطح چهارم + امتیازسطح چهارم
  x %60 امتیازسطح پنجم + امتیازسطح پنجم
 x %50 امتیازسطح ششم  + امتیازسطح ششم
 x %40 امتیازسطح هفتم + امتیازسطح هفتم

 

شرایط : فروش یکصد هزار تومان از محصولات شرکت به صورت ماهیانه + داشتن امتیاز گروه شخصی   (PGPV) بالاتر از 1000PV + رسیدن به رتبه مدیر فروش یاقوت و بالاتر

8- پاداش راهبری الماس (Leadership Diamond Bonus)

این پاداش به کسانی پرداخت می گردد که دارای شش گروه جدا شده با حداقل 4500 امتیاز( حدود 6.500.000 تومان) باشند در حقیقت در این مرحله 10 درصد از امتیاز تجاری کل شرکت به افرادی که به رتبه مدیر فروش الماس و بالاتر رسیده اند بر اساس فرمولهای زیر اختصاص می یابد :


 %10 x کل امتیاز تجاری شرکت در ماه مورد محاسبه

فرمول محاسبه =پاداش الماس x ( کل امتیازهای تجاری حائزشرایط شده / امتیازهای تجاری حائزشرایط شما)


حوه محاسبه امتیاز حائز شرایط شما:

L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
L0
شرایط رتبه


%3
%6
6 گروه 21
- الماس

%2
%5
%8
8 گروه 21- 3 گروه 8.000
1 DD
ارشد الماس
%2
%4
%7
%8  
10 گروه 21- 4 گروه 10.000
2 DD
دو الماس%2
%3
%5
%8
%8  
12 گروه 21- 5 گروه 15.000
3 DD
سه الماس


%2
%3
%4
%6
%8
%8
14 گروه 21- 6 گروه 20.000
4 DD
الماس طلا

%2
%3
%4
%5
%7
%8
%8
16 گروه 21- 7 گروه 25.000
5 DD
الماس پلاتینیوم
%2
%2
%
%5
%6
%7
%8
%8
18 گروه 21- 8 گروه 30.000
6 DD
الماس رویال

L = سطح
L0 = فروش شخصی
DD = دایرکتور الماس

شرایط : فروش یکصد هزار تومان از محصولات شرکت به صورت ماهیانه + داشتن امتیاز گروه شخصی (PGPV) بالاتر از 2000PV + رسیدن به رتبه مدیر فروش الماس و بالاتریک مثال برای درک بهتر طرح جبرانی

فرض کنیم یک لیدر پر تلاش یک سازمان 6 شاخه ای را ساخته است و کل فروش سازمان وی380.000 امتیاز است(تقریبا530میلیون) که به 6 شاخه از 10.000 تا 200.000 امتیازی تقسیم شده و گروه شخصی وی2000 امتیاز است مانند شکل زیر

1- سودخرده فروشی: تومان98.000= 35% x تومان280.000

2- پاداش شخصی: تومان51.200 = 800 x 32% x امتیازشخصی200

3- پاداش اجرای گروهی از شاخه گروه شخصی : تومان288.000 =  (%32- %14) %18 x 11000 x 800

4- پاداش اجرای راهبری از شاخه 32% : تومان4.800.000 = %3 x 20000 x 800

پاداش اجرای راهبری از شاخه 26% : تومان3.360.000 =  (%32- %26) %6 x 5000 x 800

پاداش اجرای راهبری از بقیه شاخه ها : تومان9.680.000 =  (%32- %21) %11 x 110000 x 800 مجموعا:17.840.000

5- پاداش توسعه راهبری: تومان200.000= 5% x800 x امتیاز5000 (جمع امتیاز نسل اول)

پاداش توسعه راهبری: تومان224.000= 4% x800 x امتیاز7000 (جمع امتیاز نسل دوم)

پاداش توسعه راهبری: تومان240.000= 3% x800 x امتیاز10000 (جمع امتیاز نسل سوم)

پاداش توسعه راهبری: تومان352.000= 2% x800 x امتیاز22000 (جمع امتیاز نسل چهارم)

6- پاداش راهبری یاقوت (با فرض اینکه کل فروش شرکت 4.000.000 امتیاز بوده و 21 نفر دیگرهم این پاداش را میگیرند) با این فرض ؛ درآمد این شخص با رتبه دایرکتور الماس در این پورسانت می شود حدود 12.000.000تومان

پاداش توسعه راهبری: تومان280.000= 1% x800 x امتیاز35000(جمع امتیاز نسل پنجم) مجموعا:تومان 1.296.000

 224.000.000 = %7 4.000.000PV x 800 x 

10.181.181 = 22/ 224.000.000  

چون امتیاز کل گروهی این شخص خیلی بیشتر از بقیه دایرکتورهای یاقوت و الماس شرکت است(380.000 امتیاز) قسمت بزرگتری از این پاداش را به خود اختصاص داده است یعنی حدود 12.000.000 تومان

7- پاداش راهبری الماس (با فرض اینکه کل فروش شرکت 4.000.000 امتیاز بوده و5 نفر دیگرهم این پاداش را میگیرند) با این فرض درآمد این شخص با رتبه دایرکتور الماس در این پورسانت می شود حدود 70.000.000 تومان

320.000.000 = %10 4.000.000PV x 800 x

53.333.333 = 6/ 320.000.000

چون امتیاز کل گروهی این شخص بیشتر از بقیه دایرکتورهای الماس شرکت است(380.000 امتیاز) قسمت بزرگتری از این پاداش را به خود اختصاص داده است یعنی حدود 70.000.000 تومان

تومان101.573.200 =   70.000.000+   12.000.000+   1.296.000+   17.840.000+  288.000+  51.200+  98.000

فروش کل سازمان : تومان 532.000.000

جمع درآمد شخص A : تومان 101.573.200


نکته مهم : اعداد و ارقام ذکر شده بالا کاملا فرضی بوده و مثال فوق تنها برای درک بهتر شما از فرصت درآمد گرینی لایف و نشان دادن پتانسیل این طرح بیان گردیده است. بدیهی است شرکت هیچ تضمینی بابت درآمد شما صرفا بر اساس عضویت در سیستم نمی دهد و همچنین تضمینی برای رسیدن به درآمد های ذکر شده وجود ندارد مگر اینکه سازمان فروشی عینا مانند مثال فوق ایجاد نمایید.

تنها فعالیت صحیح ، فروش محصولات، تلاش بیشتر و زمانی که به این تجارت اختصاص می دهید و آموزش درست و حمایت از افراد سازمان فروش شما تعیین کننده درآمد شماست.