اخبار

:: توضیح در مورد امتیازهای پروموشن

تاریخ ثبت خبر 1397/12/12

 

با توجه به پرسشهای پیش آمده در رابطه با نحوه امتیازدهی به افراد در پروموشنهای گرینی لایف توضیحات تکمیلی زیر برای شفافیت بیشتر به اطلاع می رسد:
در کل جوایز درنظر گرفته شده در پروموشن برای قدردانی و تشویق افرادی است که به کار فروش محصول مبادرت می ورزند ولی از آنجاییکه در بازاریابی شبکه ای اهمیت راهبران و نقش آنها در سازمان فروش امری بدیهی است، شرکت برای قدردانی از این راهبران هم در پروموشن امتیازاتی قائل شده و به این افراد نیز فراخور فعالیت آنها رتبه و جوایزی اهدا می شود و همانطور که در خبر جزییات پروموشن ملاحظه می گردد جوایز برتر و با ارزشتر برای راهبران سازمانهای فروش در نظر گرفته شده است چنانچه حداکثر ارزش ریالی نفرات فروش برتر 6.000.000 ريال است ولی برای راهبران جوایزی بین 13.000.000 تا 40.000.000 ريال اختصاص یافته است.
لطفا به این نکته مهم توجه نمایید: شما در بلند مدت و با کمک به دیگران به موفقیتهای بزرگ دست می یابید، موفقیتهایی که هرگز به تنهایی از عهده انجام آنها بر نمی آیید.

سلامت و ثروتمند باشید