ثبت نارضایتی
پیگیری نارضایتی ثبت شده

- چنانچه هر یک از توزیع کنندگان ویا مشتریان شرکت از موضوعی در رابطه با محصولات ویا توزیع کنندگان شرکت وهمچنین دیگر مسائل مربوط به حوزه کاری شرکت شکایتی معقولانه و قابل اثبات با ذکرادله و شواهد محکمه پسند داشته باشند می توانند شکایت خود را از طریق فرمهای مربوطه زیر برای شرکت ارسال کنند و نتیجه را ازهمین طریق پیگیری نمایند. لازم به ذکر است بعد از ارسال شکایت مدیرمسوول شکایات، ظرف 3 روزکاری اطلاعات را برای طرف شکایت ارسال می کند و خوانده موظف است حداکثر طی 5 روزکاری پاسخ خود را همراه با ذکر ادله و شواهد برای مدیر مسوول ارسال نماید و در صورت عدم ارسال پاسخ، مدیرمسوول می تواند نتیجه را به نفع شاکی اعلام نماید. در صورت ارسال اطلاعات مدلل مدیرمسوول نتیجه را طی مدت 10 روز کاری اعلام خواهد نمود. همچنین هر یک از توزیع کنندگان و یا مدیران محترم شرکتهای همکاردرصورت داشتن شکایت، ازهمین طریق می توانند مسائل خود را با ما مطرح نمایند.

- جهت پیگیری کد رهگیری خود را وارد نمایید :